S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

Je v záujme každého zákazníka, aby sa dôkladne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito podmienkami, ktoré sú pre obe starny záväzné, pokiať v zmluve nie je stanovené niečo iné.

I. Všeobecné ustanovenia a definícia pojmov

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky(ďalej len"podmienky) sa vzťahujú na obchodné podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim

1.Predávajúci:

JUB KASTACO Košice s.r.o.

Južná trieda 66, 04001 Košice
IČO: 36587346
IČ DPH: SK2021914950
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Predávajúci je platcom DPH.

Prevádzka elektronického obchodu predávajúceho - www.farbydomov.sk

Sídlo spoločnosti:JUB KASTACO Košice s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice

Tel: 0905 208 011

e-mail:  kontakt@farbydomov.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:2629064633/1100
IBAN SK

 

2.Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou JUB KASTACO Košice s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho a ktorá odoslala po vlastnej aturizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.Okrem všeobecných ustnovení aj osobitné predpisy, najmä zákon č.108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákon o č. 250/2007 o ochrane spoterbiteľa.

4.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

5.Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

6.Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

7.Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bola prevádzkovateľom vyžiadaná finančná záloha.

8.Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie povinných údajov na objednávke.

Povinné údaje

povinné údaje pre právnice osoby, firmy

názov firmy
sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri)
IČO a IČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť
meno a priezvisko človeka zodpovedného za objednávku
označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
množstvo
telefón alebo e-mail kupujúceho
fax kupujúceho (pri predfaktúre)
vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
adresu pre doručenie tovaru

Objednávka od fyzickej osoby - súkromnej osoby:

meno a priezvisko kupujúceho
kód a názov produktu/ov označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
množstvo
telefón alebo e-mail kupujúceho
vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
adresu pre doručenie tovaru

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.

3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (predávajúci garantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená v ponukovom liste obchodu v čase 48 hod. od uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru).

3.Prevádzkovateľ si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupuj[ceho(objednávky farieb a omietok ktoré je si kupujúci vyberá podľa priložených vzorkovníkov a ktoré je nutné tónovať na tónovacích strojoch), vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianského zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

4. V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

5.Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená záväzná akceptácia objednávky, prípadne informácia o osobnom odbere tovaru a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať  písomnou formou ( e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou')

- Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

6.- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.

- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou           (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou ( e-mailom alebo poštou).

- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

7.  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa Dodacích podmienok týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
- Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
- Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
- Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
- Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti.

7.1Odstúpenie od zmluvy musí byť preukázateľne doručené do siedmich dní od prevzatia tovaru a to na adresu prevádzky firmy predávajúceho:JUB KASTACO Košice, prevádzka POPRAD, Partizánska 688/9.

7.2 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 7. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do troch (3) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.V Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné, v pôvodnom obale.

7.3 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl.5.2.obchodných podmienok vráti predávavajúci kúpnu cenu(bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia doby na preskúmanie tovaru a to bezhotovostne na účet orčený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.

7.4 Kupujúci berie na vedomie,že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený,opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný,vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na náhradu vniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.  Rovnako tak má nárok na zmluvnú pokutu podľa čl.7.1, ktorú je predávajúci oprávnený započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8. Kupújúci nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom je:

8.1 predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
8.2 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (vzťahuje sa na zákazkové miešanie ), alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (potraviny).

8.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých originálov poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. 

8.4 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

III. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami. Miestom plnenia zmluvy je aj osobný odber na prevádzkach predávajúdeho a to:

Poprad, Partizánska 688/9,

Vranove nad Topľou Budovateľská 32.

2.Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

3.Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, najneskoršie do 10dní. Väčšina tovaru je stále na sklade ihneď k odberu alebo k odoslaniu. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.V tom prípade si vyžiada súhlas kupujúceho.

5. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

6.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzanie tovaru. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.

7.V prípade osobného odberu tovaru kupujúcim, ak je miestom doručenia tovaru prevádzka predávajúceho, je kupujúci povinný prevziať tovar do 7 pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou ( e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky inak. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
8.Ak je tovar zhotovený podľa čl.II. bodu. 8.2, obchodných podmienok, a kupujúci si do 7 pracovných dní tovar neprevezme, je predávajúci opravnení žiadať od kupujúceho plnú náhradu ceny zhotoveného tovaru plus zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny zhotoveného tovaru.
Ak táto pohľadávka nebude vyrovnaná do 14dní od vystavenia faktúry, bude postúpená advokátskej kancelárii.
 9.Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

2.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové  príp. kuriérske služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v elektronicky dodanej predfaktúre.

3.V prípade ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu bezhotovostným prevodom za deň platby sa považuje deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

5.Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" , „akčná ponuka“ alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Z týchto cien sa žiadne ďalšie zľavy neposkytujú.

V. Ochrana osobných údajov
 

1.Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaní, osobných údajov a o voľnom pohybe údajov a o zrušení smernice 95/46/ES(obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho, pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho, plní prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

2.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
 
3.- Predávajúci zhromažďuje osobné údaje o kupujúcich výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov.

 

VI. Záručné a reklamačné podmienky

1.Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

2.Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na výstupnom zariadení (monitor, tlačiareň) kupujúceho.
Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.
 
3.Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad. 
 
4. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebopredávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).
 
5.v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova.
 
6. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.
- uplynutím záručnej doby tovaru.
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi    prirodzenému prostrediu     
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
 
7.- Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady písomne uvedené v doručenej reklamácii.
 
 
VII.  Alternatívne riešenie sporov
 
  V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia, Vrátna č. 3, 04379 Košice 1
Kupujúci- spotrebiteľ  sa môže obrátiť aj na inú príslušnú oprávnenú právnicku osobu zapísanú  v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VIII. Záverečné ustanovenia
 
  V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne kupujúcemu, riešenie reklamácie.
 
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Košiciach 14.3.2014

Reklamačný formulár
Meno: *
Priezvisko: *
Ulica, číslo: *
Mesto, PSČ:
e-mail: *
Telefón: *
Číslo objednávky:
Číslo faktúry, alebo pokladnič. dokladu: *
Dátum predaja: *
Názov výrobku: *
Popis závady reklamácie: *
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Opíšte text z obrázku: *
 
MDI5OGEyMj